GDPR
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ДОКРАЙ!

Защита на вашите данни.

Политика за защита на лични данни

  1. Аптеки „Нота Бене“ предприемат необходимите мерки и носят дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават тяхно достояние във връзка и като резултат от използването на сайта notabenepharma.com от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
  2. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, аптеки „Нота Бене“ имат право да предоставят личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.
  3. Аптеки „Нота Бене“ се задължават да не разкриват никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставят събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;

– други, посочени в закона случаи.

Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от аптеки „Нота Бене“ за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта notabenepharma.com

Право на възражение

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от аптеки „Нота Бене“. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от аптеки „Нота Бене“, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на nbpharma@abv.bg